Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Μεταδιδακτορική έρευνα

Κανονισμός Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας

 Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται η έρευνα που διεξάγεται σε ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από ερευνητή που είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος και γίνεται δεκτός από το Τμήμα στο πλαίσιο επικαιροποίησης σπουδών σε σχέση με προηγμένη έρευνα. Η μεταδιδακτορική έρευνα έχει ως βασικούς στόχους:

 • την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής του ερευνητή σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα,
 • την ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την επιστημονική περιοχή της διατριβής του ερευνητή
 • τη συμβολή στην προσέγγιση ειδικών ερευνητικών προβλημάτων που απασχολούν το Τμήμα,
 • την ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών,
 • την ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και τη διεθνή διάκριση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

Η μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διέπεται από το «Πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (ΦΕΚ  4189/30.11.2017, τ. Β), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει, και εξειδικεύεται για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

 Άρθρο 1

 Γνωστικές Περιοχές

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε τομείς που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή/και τα θεσμοθετημένα Εργαστήριά του, καθώς και σε διαθεματικά και διεπιστημονικά πεδία, των οποίων η έμφαση εντάσσεται στα ανωτέρω γνωστικά πεδία.

Άρθρο 2

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για Μ.Ε.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την διεξαγωγή Μ.Ε. έχει ο κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας. Απαραίτητη είναι επίσης η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 3

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Μ.Ε.

Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει Μ.Ε., υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του προτύπου που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού.  Στην αίτηση επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Σε περίπτωση που το Διδακτορικό Δίπλωμα προέρχεται από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων του εσωτερικού ή εξωτερικού που είναι κάτοχοι διδακτορικού.
 • Σύντομη ερευνητική πρόταση.
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες για το φάκελο του υποψηφίου

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε περίοδο.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση Αιτήσεων για Μ.Ε.

Η αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από γραπτή εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα. Στην εισήγηση προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και η προτεινόμενη Ακαδημαϊκή Μονάδα (θεσμοθετημένο Εργαστήριο του Τμήματος ή συνολικά το Τμήμα) και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησής του στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Ακαδημαϊκής Μονάδας και της μεταδιδακτορικής έρευνας που θα αναπτύξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής. Εφ' όσον η εισήγηση γίνει δεκτή, η Συνέλευση του Τμήματος προβαίνει στην αποδοχή του μεταδιδακτορικού ερευνητή και τον ορισμό του επιβλέποντος καθηγητή και της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην οποία τοποθετείται.

Άρθρο 5

Επίβλεψη Μ.Ε.

Δικαίωμα επίβλεψης Μ.Ε. έχουν μέλη Δ.Ε.Π. α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 6

Διάρκεια Μ.Ε.

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης αποδοχής και όχι μεγαλύτερη από τριάντα έξι (36) μήνες. Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής έρευνας πέραν των τριών ετών μπορεί να γίνει, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου. Η παράταση δίδεται άπαξ και έχει μέγιστη διάρκεια έξι (6) μηνών.

Άρθρο 7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Στον μεταδιδακτορικό ερευνητή παρέχονται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα, με ευθύνη του επιβλέποντα, οι απαραίτητες υποδομές για την εκπόνηση του ερευνητικού του έργου. Επίσης του παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού.

Ο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής δύναται να αιτηθεί χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της Σχολής ή των αρμόδιων Οργάνων του Πανεπιστημίου.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής οφείλει να συνεργάζεται με τον επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής έρευνας.

Κάθε Μεταδιδάκτορας Ερευνητής οφείλει να χρησιμοποιεί τον τίτλο και τα στοιχεία της Ακαδημαϊκής Μονάδας για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η Μ.Ε. και να αναφέρει την Ακαδημαϊκή Μονάδα σε κάθε άρθρο που προκύπτει από τη Μ.Ε., ακόμη και αν η δημοσίευσή του πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της Μ.Ε.

Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί, να παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που οργανώνονται από την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία εκπονούν τη Μ.Ε.  Επίσης, οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί, να επικουρούν μέλη Δ.Ε.Π. της ακαδημαϊκής μονάδας, των οποίων το αντικείμενο είναι ισχυρά συναφές με το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας, στο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό έργο, χωρίς αυτό να σημαίνει ανάληψη διδακτικού έργου.

Άρθρο 8

Μετακίνηση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Σε περίπτωση μετάκλησης, μετακίνησης ή εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα, προερχόμενου από Τμήμα του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές που το μέλος Δ.Ε.Π. επέβλεπε στο Τμήμα που υπηρετούσε προηγουμένως, δύναται να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα, υπό την επίβλεψη του μετακληθέντος ή μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους Δ.Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση δύναται να αποφασίσει κατά περίπτωση τη διατήρηση ή μεταβολή του τίτλου και του περιεχομένου της Μ.Ε. και την αναγνώριση μέρους της χρονικής διάρκειας που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα.

Άρθρο 9

Περάτωση Μ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Μ.Ε., ο ερευνητής υποβάλλει στη συνέλευση του τμήματος, σε  συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή, τελική έκθεση των αποτελεσμάτων της  ερευνητικής του δραστηριότητας.Για την διασφάλιση της ποιότητας της Μ.Ε., τίθεται ως ελάχιστη προϋπόθεση ο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής να παρουσιάσει μια δημοσίευση είτε σε διεθνές έγκυρο περιοδικό ή σε πρακτικά αξιόλογου διεθνούς συνεδρίου.

Το Τμήμα πιστοποιεί, μετά από αίτηση του ερευνητή, και λαμβάνοντας υπόψη γραπτή εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης έρευνας, την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής του έρευνας.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται πιστοποιητικό, στο  οποίο αναφέρονται το Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το γνωστικό  αντικείμενο και ο χρόνος διεξαγωγής της Μ.Ε.

Το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Για την παροχή του πιστοποιητικού σε μεταδιδάκτορες ερευνητές που έχουν μετακινηθεί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες της Μ.Ε. να έχουν διανυθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Άρθρο 10

Διαγραφή Μεταδιδακτόρων Ερευνητών

Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή Μεταδιδακτόρα Ερευνητή εάν:

 • έχει υποπέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα,
 • έχει υποπέσει σε σοβαρό ηθικό παράπτωμα που δεν συνάδει με την ιδιότητα του υποψήφιου μεταδιδάκτορα ερευνητή, όπως ενδεικτικά αυτό της λογοκλοπής,
 • το αιτηθεί ο μεταδιδάκτορας ερευνητής,
 • μετά από εισήγηση του επιβλέποντα σε περίπτωση που ο μεταδιδάκτορας ερευνητής επί μακρόν δεν έχει σημειώσει πρόοδο στην ερευνά του, ή
 • έχει παρέλθει ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη έρευνα.

Άρθρο 11

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται και για τους Mεταδιδάκτορες Ερευνητές που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του.

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας (διαθέσιμος σε μορφή pdf)

Αίτηση για Μεταδιδακτορική Έρευνα (διαθέσιμη σε μορφή pdf)

Αίτηση για Μεταδιδακτορική Έρευνα (διαθέσιμη σε μορφή docx)