Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

ΠΜΣ στην επιστήμη υπολογιστών

Επικοινωνία

Π.Μ.Σ. στην επιστήμη υπολογιστών
Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου
22100, Τρίπολη

e-mail: cstpms-secr@uop.gr
Τηλ: 2710372299
Fax: 2710372290
Υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης: κα. Τσαφαρά Αφροδίτη
Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Δευτέρα & Τετάρτη, 15:00-18:00

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα κληθούν να μελετήσουν ερευνητικά ζητήματα, να πειραματιστούν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Πολλοί απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. συνεχίζουν την ερευνητική τους πορεία με εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Στους στόχους του Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνουμε την παροχή στους φοιτητές την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις πλέον πρόσφατες και καινοτόμες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχουμε στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια γνώσεων και δεξιοτήτων για να εξελιχθούν σε ικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση –πέρα από τη μετάδοση της γνώσης – στην ανάπτυξη της κρίσης, της ερευνητικής διαίσθησης και της ικανότητας των φοιτητών να παρακολουθούν και να αφομοιώνουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών.

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, στο Π.Μ.Σ. εστιάζουμε στο να εμπνεύσουμε τους φοιτητές σε σχέση με τα θέματα που επέλεξαν να σπουδάσουν και να δημιουργήσουμε γι’ αυτούς μία ενδιαφέρουσα και γόνιμη μαθησιακή εμπειρία.

Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο αφορούν παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μπορεί να φτάσει τα έξι (6) εξάμηνα.

Κατηγορίες Πτυχιούχων και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35). Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο Π.Μ.Σ. θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστον τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο Μ.Δ.Ε που μπορείτε να κατεβάσετε από τους συνδέσμους στη συνέχεια της σελίδας. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου https://apply-comp.uop.gr .

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για το Μ.Δ.Ε. είναι η Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης.

Προϋποθέσεις Απονομής Διπλώματος

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται:

  1. Εκπλήρωση των απαιτήσεων συμπλήρωσης του γνωστικού υπόβαθρου μέσω επιτυχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων προπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτό έχει τυχόν ορισθεί με απόφαση της ΓΣΕΣ.
  2. Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε κάθε εξάμηνο.
  3. Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
  4. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

Οδηγός Σπουδών

Για τον οδηγό σπουδών και τις περιγραφές μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατρέξτε στον παρόντα σύνδεσμο (PDF αρχείο PDF, 830ΚΒ).

Πρόγραμμα Μαθημάτων Τρέχοντος Εξαμήνου

Για το πρόγραμμα μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου του Π.Μ.Σ. ανατρέξτε στον παρόντα σύνδεσμο.

Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Σχετικοί Σύνδεσμοι