Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Εκπόνηση πτυχιακών εργασιών

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο έτος σπουδών και απαιτεί το συνδυασμό γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για μία εντατική και σχετικά μακρά προσπάθεια για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Ο φοιτητής επιλέγει ένα θέμα πτυχιακής εργασίας που άπτεται των ενδιαφερόντων του, και με την καθοδήγηση του επιβλέποντα εντρυφεί σε αυτό μελετώντας βιβλιογραφικές πηγές, υλοποιεί τα ζητούμενα για την κάλυψη των απαιτήσεων του θέματος και, τέλος, συγγράφει αναφορά στην οποία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εργασίας του.

Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, οι καθηγητές του Τμήματος ανακοινώνουν (τουλάχιστον δύο) θέματα πτυχιακών εργασιών που επιθυμούν να επιβλέψουν. Ομοίως ανακοινώνουν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών που επιθυμούν να επιβλέψουν και τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. Όλα τα διαθέσιμα θέματα αναρτώνται στη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου του Τμήματος. Σε προθεσμία 15 ημερών από την ανακοίνωση των θεμάτων, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία δηλώνουν από 2 ως 4 θέματα, ταξινομημένα κατά σειρά προτίμησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει αίτηση ανάληψης πτυχιακής εργασίας ένας φοιτητής είναι να του απομένουν το πολύ 10 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου του.

Σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η επιτροπή προπτυχιακών σπουδών εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών και σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες ανακοινώνει τις τελικές αναθέσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή συνυπολογίζει τις προτιμήσεις των φοιτητών αλλά και το φόρτο εργασίας των επιβλεπόντων.

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εκτείνεται στη διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) εξαμήνων. Οι εργασίες μπορούν να εκπονηθούν ατομικά ή σε ομάδες των δύο (2) ατόμων ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος, όπως ορίζει κάθε φορά ο επιβλέπων.

Ο επιβλέπων ορίζει επακριβώς τους στόχους της εργασίας, παρέχει κατάλληλες πηγές μελέτης για την εκπόνησή της, παρακολουθεί την πρόοδο της εργασίας και αποφασίζει πότε είναι ολοκληρωμένη και έτοιμη προς εξέταση. Επίσης επιβλέπει τη συγγραφή της αναφοράς.

Η ολοκληρωμένη εργασία αποτελείται από έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον πλήρη κανονισμό πτυχιακών.

Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας διενεργείται από επιτροπή εξέτασης στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και ένας ακόμη καθηγητής του Τμήματος. Σε περιπτώσεις που το κρίνει σκόπιμο ο επιβλέπων, είναι δυνατό να συμμετέχει επιπρόσθετα στην επιτροπή καθηγητής άλλου τμήματος ή επισκέπτης καθηγητής.

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την εξέταση, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στον επιβλέποντα, οποίος συγκροτεί την επιτροπή εξέτασης και προωθεί στα υπόλοιπα μέλη της αντίτυπο της εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία καθορίζεται η ημερομηνία της εξέτασης και η αίθουσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί, στοιχεία που κοινοποιούνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος. Η εξέταση είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο φοιτητής παρουσιάζει σύντομα (για περίπου 20 λεπτά) την εργασία του. Ο εξεταζόμενος φοιτητής, ως μέρος της εξέτασης, πρέπει να απαντά σε κάθε σχετική ερώτηση που του τίθεται. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο φοιτητής παραδίδει ένα πλήρες τελικό αντίγραφο (έντυπη αναφορά και ηλεκτρονική τεκμηρίωση) της εργασίας του στη Γραμματεία, αφού ενσωματώσει τυχόν υποδείξεις της επιτροπής εξέτασης. Το αντίγραφο αυτό κατατίθενται υποχρεωτικά και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής προκειμένου να καταχωριστεί ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας.

Βαθμολόγηση Πτυχιακής Εργασίας

Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται χωριστά από κάθε μέλος της επιτροπής εξέτασης και η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών. Ο μέσος όρος στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη βαθμολόγηση των μαθημάτων στο Τμήμα. Για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογία συνυπολογίζονται:

  • Τα αποτελέσματα της εργασίας
  • Η έντυπη αναφορά
  • Η παρουσίαση

Η επιτροπή εξέτασης συντάσσει και υπογράφει βαθμολόγιο. Σε περίπτωση ομαδικής πτυχιακής εργασίας, συντάσσεται ξεχωριστό βαθμολόγιο για κάθε μέλος της ομάδας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

  • O κανονισμός εκπόνησης και εξέτασης πτυχιακών εργασιών.
  • Ενδεικτικός κατάλογος θεμάτων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
  • Η αίτηση επιλογής θεμάτων πτυχιακών.
  • To βαθμολόγιο πτυχιακής εργασίας (για την επιτροπή εξέτασης).