Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κύριο στόχο την αποτελεσματική σύνδεση των Φοιτητών του Τμήματος με την αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας των φοιτητών μέσω της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων οργάνωσης, διαχείρισης, και διοίκησης.
 • Η παροχή κινήτρων στους φοιτητές για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και σε φορείς του εξωτερικού, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus, δίνοντας τη δυνατότητα απασχόλησης μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (εώς 12 μήνες).
 • Η εξοικείωση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, προσανατολισμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, προβλέπεται η συνέργια σε επίπεδο Ιδρύματος του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική – στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος στο Τμήμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν επιπρόσθετα το ελεύθερο μάθημα "Πρακτική Άσκηση" του οδηγού σπουδών του Τμήματος. Παρ' ότι το μάθημα τοποθετείται στο 4ο έτος, ενθαρρύνεται η αποστολή αιτήσεων φοιτητών/τριών που ολοκληρώνουν και το 6ο εξαμήνο.

Χρόνος διεξαγωγής

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εσωτερικό, διάρκειας 2 μηνών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος (τουλάχιστον 1 μήνα πριν την εκτιμώμενη ημ/νία έναρξης της πρακτικής άσκησης) και αξιολογούνται από τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους επόπτες του Τμήματος.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών πραγματοποιείται από επιτροπή που απαρτίζεται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τους Επόπτες Καθηγητές, βάσει των ακόλουθων υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (βλ. χρήσιμα έντυπα):

 • σχετική αίτηση,
 • αναλυτική βαθμολογία, και
 • βιογραφικό σημείωμα.

Η επιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψήφιους σε συνέντευξη. Τα κριτήρια κατανομής σε φορείς υποδοχής σχετίζονται με τις δεξιότητες που αποδεδειγμένα κατέχει ο/η υποψήφιος, την πρότερη εργασιακή του εμπειρία, τα ενδιαφέροντά και τις επιδόσεις του/της, ιδιαίτερα στα μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης έως τη στιγμή της αίτησης.

Αμοιβές φοιτητών / φορέων

Α. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εσωτερικό, αμείβονται με 340,00€ ανά μήνα άσκησης. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του ασκούμενου έναντι ατυχήματος, την οποία και καλύπτει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από τον προϋπολογισμό του Τμήματος (συνεπώς δεν υποχρεούται ο φορέας απασχόλησης να παρέχει ασφάλιση).

 • Δεν προβλέπονται έξοδα μετακινήσεων για τους ασκούμενους που απασχολούνται εντός της έδρας του Τμήματος ή του τόπου μόνιμης διαμονής τους (δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
 • Σε αντίθετη περίπτωση, καλύπτονται μόνον τα έξοδα της άπαξ μετακίνησης (μία μετακίνηση κατά την έναρξη και μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης) των ασκούμενων προς την έδρα των παραγωγικών φορέων (συνολικά 23,00€ ανά ασκούμενο).

Β. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αποζημιώνονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκομένων και του Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται εντός 2 εβδομάδων (το αργότερο) από την ημ/νία έναρξης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου.

Υποχρεώσεις φοιτητών / φορέων – εποπτεία

Α. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου, συντάσσεται κοινή έκθεση από το φορέα απασχόλησης και τον Επόπτη Καθηγητή η οποία υπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (το φορέα, τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τους επόπτες του προγράμματος).

 • Η έκθεση περιγράφει τις αρμοδιότητες που είχε ο ασκούμενος, συγκεκριμένες εργασίες που ανέλαβε, και την αξιολόγησή του από τον Επόπτη Καθηγητή και τον αντίστοιχο επόπτη του φορέα.

Β. Για την αποτύπωση της προόδου και την αξιολόγηση του προγράμματος, ο Τμηματικός Υπεύθυνος συλλέγει στοχευμένες πληροφορίες, μέσω ερωτηματολογίων ή/και συνεντεύξεων, από τους φορείς και τους ασκούμενους.

Φορείς Απασχόλησης

Η διερεύνηση της λίστας φορέων απασχόλησης ––σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Τμήματος, το φοιτητικό σύλλογο, και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου–– αποτελεί βασικό μας στόχο.

 • Κατάλογος φορέων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e–mail με τη γραμματεία του τμήματος, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση συμπληρωμένη, περιλαμβάνοντας κατ' ελάχιστον πληροφορίες, όπως

 • τίτλος της θέσης,
 • σύντομη περιγραφή καθηκόντων του ασκούμενου, και
 • απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα,

εκτός των στοιχείων επικοινωνίας (e–mail, τηλ., κ.α.) του φορέα, και τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, εάν υπάρχει.

 

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης σε ηλεκτρονική μορφή.