Ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Συνεχίζοντας την πλοήγηση στον ιστοχώρο, συμφωνείτε με τη χρήση cookies. Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικότητας για περισσότερες λεπτομέρειες

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573).

(έγγραφο διαθέσιμο σε μορφή pdf)

Ανακοινωσεις του τμηματος

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Κ.Α. 81499) με κωδικό MIS 5053865, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΩΚ14469Β7Δ-11Η).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη σε PDF)

Υπόδειγμα Αίτησης (διαθέσιμο σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση (διαθέσιμη σε docx)

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 - 2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (διαθέσιμη σε PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αίτηση (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -1 (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -2 (διαθέσιμη σε docx)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Υπεύθυνη Δήλωση -3 (διαθέσιμη σε docx)

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-22

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-13, Άρθρο 3, (ΦΕΚ 3185/τ.Β.16-12-13) καθώς και την από 9 Ιουνίου 2021 απόφαση της 21ης συνέλευσης του τμήματος οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος για το ακ. έτος 2021-22 θα διενεργηθούν από 1-20 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Οι υποψήφιοι για κατάταξη μέσω εξετάσεων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου παρακαλούνται να καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος, μεταξύ 1ης και 15ης Νοεμβρίου 2021, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
 3. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

 • Προγραμματισμός Ι
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων (243) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ήτοι εικοσιεννέα (29) θέσεις.

Το πρόγραμμα τον εξετάσεων θα κοινοποιηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος dit.uop.gr/el.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα της γραμματείας του τμήματος 2710372293 και 2710372297 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dit-secr AT uop.gr 

Εκ της γραμματείας του τμήματος

 

Ύλη και Βιβλιογραφία Εξεταζόμενων Μαθημάτων

 

Διακριτά Μαθηματικά

 

 • Στοιχεία Λογικής & Θεωρίας Συνόλων: προτασιακή λογική, στοιχεία πρωτοβάθμιας λογικής, σύνολα, πράξεις συνόλων, πεπερασμένα και άπειρα σύνολα, πεπερασμένοι και άπειροι πληθάριθμοι. 
 • Τεχνικές Αποδείξεων: μαθηματική επαγωγή (καθώς και πλήρης επαγωγή, αρχή ελαχίστου στοιχείου), διαγωνιοποίηση, εις άτοπον απαγωγή. 
 • Σχέσεις και Συναρτήσεις: καρτεσιανό γινόμενο, διμελείς και n-μελείς σχέσεις, συναρτήσεις, μερικές διατάξεις και δικτυωτά, σχέσεις ισοδυναμίας και διαμερίσεις συνόλων. 
 • Στοιχεία Ανάλυσης Αλγορίθμων: ασυμπτωτική συμπεριφορά συναρτήσεων, χειρισμός ασυμπτωτικού συμβολισμού, η έννοια της πολυπλοκότητας αλγορίθμων. 
 • Βασική Συνδυαστική: κανόνες αθροίσματος και γινομένου, διατάξεις συνδυασμοί και οι επαναληπτικές εκδοχές τους, κατανομή σφαιρών σε κουτιά, αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού, αρχή του περιστερώνα, ειδικές ακολουθίες αριθμών. 
 • Στοιχεία Θεωρίας Γραφημάτων: βασικοί ορισμοί και εφαρμογές, πολυγραφήματα και βεβαρυμένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, γραφήματα Euler & Hamilton, επίπεδα γραφήματα, χρωματισμοί γραφημάτων, θεωρία ταιριάσματος (matching). 
 • Δένδρα: δένδρα και δένδρα με ρίζα, ποσοτικά στοιχεία και βασικά θεωρήματα. Δένδρα Δυαδικής Αναζήτησης. Εφαρμογή: προθεματικοί κώδικες, δένδρα Huffman. 
 • Γεννήτριες Συναρτήσεις: βασικοί ορισμοί και παραδείγματα, πράξεις, εφαρμογές στη συνδυαστική, εκθετική γεννήτρια συνάρτηση και εφαρμογές. 
 • Αναδρομικές Σχέσεις: παραδείγματα αναδρομικών σχέσεων, αναδρομικές σχέσεις και ανάλυση αναδρομικών αλγορίθμων, επίλυση γραμμικών αναδρομικών σχέσεων, μέθοδος της χαρακτηριστικής εξίσωσης, επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • C. L. Liu: Στοιχεία Διακριτών Μαθηματικών, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 
 • Kenneth H. Rosen. Διακριτά Μαθηματικά και Εφαρμογές τους (έβδομη έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα , 2014 
 • Susanna S. Epp. Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004

 

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες

Κεφάλαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13955, Έκδοση: 2η/2010, Συγγραφείς: BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF, ISBN: 978-960-461-366-3

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13957, Έκδοση: 10η/2009, 

Συγγραφείς: J. GLENN BROOKSHEAR, 

ISBN: 978-960-461-270-3

 

 

1.

 

Αριθμητικά συστήματα Αποθήκευση Δεδομένων

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 1

 

2.

 

Πράξεις.

Οργάνωση υπολογιστών.

Κεφάλαιο 4

Κεφάλαιο 5

Κεφάλαιο 2

 

3.

 

Λειτουργικά συστήματα

Κεφάλαιο 7

Κεφάλαιο 3

 

4.

 

Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

Κεφάλαιο 6

Κεφάλαιο 4

 

5.

 

Αλγόριθμοι

Κεφάλαιο 8

Κεφάλαιο 5

 

6.

 

Γλώσσες Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 9

Κεφάλαιο 6

 

7.

 

Αφαίρεση δεδομένων

Κεφάλαιο 11

Κεφάλαιο 12

Κεφάλαιο 8

 

Προγραμματισμός Ι

 

 • Τύποι Δεδομένων και Μεταβλητές στη C 
 • Εντολές Εισόδου/Εξόδου (οι συναρτήσεις scanf() και printf()) 
 • Τελεστές 
 • Έλεγχος Προγράμματος (εντολές if, if – else, switch) 
 • ΕπαναληπτικοίΒρόχοι (εντολές for, while, do-while, goto) 
 • Πίνακες (μονοδιάστατοι και διδιάστατοι) 
 • Αλφαριθμητικά 
 • Δείκτες 
 • Συναρτήσεις 
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πινάκων 
 • Δομές και Ενώσεις 
 • Διαχείριση Μνήμης 
 • Αρχεία (κειμένου και δυαδικά)

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 

 • "C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή", Γ.Σ. Τσελίκης, Ν.Δ. Τσελίκας, ISBN: 978-960-93-1961-4, 2016 (Γ' Έκδοση). 
 • "Πλήρες εγχειρίδιο της C", Aitken, Jones, 6η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-491-5, 2006. 
 • "Η γλώσσα προγραμματισμού C", B. Kernighan, D. Ritchie, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-132-4, 2008. 
 • "C Προγραμματισμός", H. Deitel & P. Deitel, 5η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-590-5, 2010. 
 • "Οδηγός της C", H. Schildt, 3η έκδοση, Εκδόσεις Α. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-228-7, 2000. 
 • "C Programming – A Modern Approach", K. King, Norton & Company, 1996. 
 • "C: A Reference Manual", S. P. Harbison & G. L. Steele, 5th edition, Prentice Hall, 2002.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων (ακ. έτος 2020-21)

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του ακ. έτους 2020-21, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 από 9:00 έως 13:15, προσήλθαν οι υποψήφιοι με τις παρακάτω αιτήσεις:

1.    Α.Π. 199/11-11-2020
2.    Α.Π. 204/11-11-2020
3.    Α.Π. 197/11-11-2020

Η βαθμολογία των υποψηφίων στα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν, σύμφωνα με την από 19 Μαΐου 2021 Προκήρυξη περί κατατακτηρίων εξετάσεων που ανακοινώθηκε από το τμήμα μας, καθώς και η συνολική τους βαθμολογία στα τρία μαθήματα, έχει ως εξής (τα αποτελέσματα δίνονται με φθίνουσα σειρά της συνολικής βαθμολογίας):

Αριθμός πρωτ. Αίτησης Διακριτά μαθηματικά Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες Σύνολο
199/11-11-2020 12 13 18 43
204/11-11-2020 13 13 14 40
197/11-11-2020 10 10 10 30

Κάθε ένας από τους εξετασθέντες συγκέντρωσε:
•    30 ή περισσότερες μονάδες στο σύνολο των μαθημάτων
•    10 ή περισσότερες μονάδες στο κάθε ένα από τα μαθήματα
συνεπώς όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Επιπλέον, ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης υπολείπεται του αριθμού που αντιστοιχεί στο 12% των εισακτέων στο Τμήμα, κατά συνέπεια δύναται να εισαχθεί στο Τμήμα το σύνολο των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια κατάταξης.

Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων εισηγείται την εγγραφή στα μητρώα φοιτητών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των τριών υποψηφίων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1.    Βασιλάκης Κωνσταντίνος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
2.    Καλόξυλος Αλέξανδρος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
3.    Κολοκοτρώνης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
4.    Λέπουρας Γεώργιος, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
5.    Μπλιώνας Σπυρίδων, καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
6.    Τσελίκας Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
7.    Τρυφωνόπουλος Χρήστος, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 7859/26.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Ανακοίνωση για τη Διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Σας γνωστοποιούμε ότι ακολουθώντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ τ. Β’ 1818/29-04-2021), οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 26-05-21 στην αίθουσα Ι4 του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου(οδός Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, Τρίπολη) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • 9:00 -10:15: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες,
 • 10:30-11:45: Προγραμματισμός Ι,
 • 12:00-13:15: Διακριτά μαθηματικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου:

 • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • H είσοδος στις εξετάσεις θα επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και επιπλέον η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapidtestή PCRtest) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί (Παράρτημα 8, της εν λόγω ΚΥΑ). Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα Α.Ε.Ι. όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.

Υπόδειγμα βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σε μορφή PDF.

Εκ της γραμματείας

(ανακοίνωση σε μορφή PDF)

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενισχυτική διδασκαλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων)

Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (σε μορφή pdf)

Αίτηση (σε μορφή docx)

Υπεύθυνη Δήλωση (σε μορφή docx)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ενισχυτική Διδασκαλία

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573).

(έγγραφο διαθέσιμο σε μορφή pdf)

Ανακοινωσεις προς φοιτητες

Δείτε όλες τις ανακοινώσεις

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παρ, 17 Σεπ 2021, 12:03

Αγαπητοί-ές πρωτοετείς φοιτητές-τριες,Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε...
Παράταση υποβολής αιτημάτων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα (ακ. έτος 2021-22)

Τετ, 15 Σεπ 2021, 14:15

Σας ενημερώνουμε ότι ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2020-2021, κατά το...
Μετακινήσεις φοιτητών (για σπουδές ή πρακτική άσκηση) στο πλαίσιο του ERASMUS+ (εαρ. εξ. 2021-22)

Δευ, 06 Σεπ 2021, 15:07

Εκ μέρους του γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μπορείτε να βρείτε τις προσκλήσεις εκδήλωσης...
Ενημέρωση για τις Δηλώσεις Πρόθεσης Εξέτασης - Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Δευ, 30 Αυγ 2021, 21:26

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών, περιπτώσεις φοιτητών/ φοιτητριών που για...
Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα

Δευ, 30 Αυγ 2021, 21:17

Πρόσκληση για την ανάδειξη εκπροσώπου: α) των προπτυχιακών φοιτητών β) των μεταπτυχιακών φοιτητών και...
Παράταση περιόδου υποβολής δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Παρ, 27 Αυγ 2021, 08:51

Σας ενημερώνουμε  ότι η περίοδος υποβολής δηλώσεων συμμετοχής φοιτητών στην εξ αποστάσεως εξέταση...
Δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση της επαναληπτικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-21

Πεμ, 19 Αυγ 2021, 18:11

Αγαπητοί-ές φοιτητές-τριες, όπως αποφασίστηκε στην 23η Συνέλευση του τμήματος Πληροφορικής και...
Υποτροφίες για Έλληνες φοιτητές στην Ελβετία

Πεμ, 19 Αυγ 2021, 09:24

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοινώνει ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες μέσω της...